حیات خلوت

What are the wonders of my worldبه ظاهرم نمیاد ولی دغدغه ی زندگیم رشد معنویه .

گودریدزم